CAB Abstracts

CAB Abstracts จัดทำโดย CABI เป็นบริการข้อมูลบทคัดย่อภาษาอังกฤษชั้นนำ ที่ให้การเข้าถึงวรรณกรรมด้านชีววิทยาประยุกต์ของโลก

ขอทดลองใช้

เนื้อหารวมถึง

 • มีบันทึกมากกว่า 10 ล้านรายการโดยให้ความครอบคลุมตั้งแต่ปี 1973
 • บทความจากวารสารฉบับเต็ม รายงาน และ กระบวนการประชุมกว่า 550,000 รายการ
 • สิ่งพิมพ์จากกว่า 120 ประเทศในกว่า 50 ภาษา
 • การจัดทำดัชนีวารสารวิชาการ หนังสือ การประชุมวิชาการ และ รายงานที่คัดสรรมาเป็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชามากกว่า 10,000 รายการ

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • การเกษตร
 • สิ่งแวดล้อม
 • สัตวแพทยศาสตร์
 • พฤกษศาสตร์
 • จุลชีววิทยา และ ปรสิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สุขภาพของมนุษย์
 • โภชนาการ

คุณลักษณะเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการจัดทำดัชนีวารสารทางวิทยาศาสตร์หลักหลายพันฉบับแล้ว CAB Abstracts ยังนำเสนอความครอบคลุมของวรรณกรรมอื่นๆนที่นอกเหนือวารสารจากทั่วโลก ในที่นี้รวมถึงรายงานประจำปี รายงานทั่วไป หนังสือ การประชุมวิชาการ บันทึกภาคสนาม และอื่นๆ อีกมากมาย

ฐานข้อมูลนี้มีการจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่ครอบคลุมด้วย CAB Thesaurus - เครื่องมือควบคุมคำศัพท์ของ CABI ที่ทำให้การสืบค้นง่ายขึ้น และให้การเข้าถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างแม่นยำขึ้นด้วย

การมุ่งเน้นในระดับสากลของเนื้อหา ช่วยให้สามารถเข้าถึงการวิจัยทั่วโลกในหลากหลายหัวข้อ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโลก รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา