CAB Abstracts Archive

จัดทำโดย CABI CAB Abstracts Archive คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมจดหมายเหตุ ที่ครอบคลุมวรรณกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ตั้งแต่ปี 1913 ถึง ปี 1972 ให้การวิจัยที่มีคุณภาพตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20th โดยมีบันทึกมากกว่าหนึ่งล้านรายการที่เกี่ยวกับการเกษตร วิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ โภชนาการและ สิ่งแวดล้อม  

ขอราคา

เนื้อหารวมถึง:

 • บันทึกมากกว่า 1.8 ล้านรายการ
 • ความครอบคลุมตั้งแต่ปี 1913 ถึง 1972

สาขาวิชาที่รวมถึง:

 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • โรคในสัตว์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 • การผลิตอาหาร
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • โภชนาการ และ ทรัพยากรธรรมชาติ
 • การควบคุมศัตรูพืช
 • การปรับปรุงพันธุ์พืช และ สัตว์
 • สัตวแพทยศาสตร์

CAB Abstracts Archive จัดทำโดย The Centre for Biosciences and Agriculture International (CABI) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาชีวิตโดยการแก้ปัญหาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ