W innych artykułach poświęconych zdrowiu, przedstawiliśmy niektóre wyzwania, jakie napotykają medycy ze względu na fakt, że opieka kliniczna staje się coraz bardziej złożona - zarówno poznawczo, jak i technicznie - a środowisko, w którym lekarze opiekują się pacjentami, jest dynamiczne i coraz ściślej regulowane. Omówiliśmy również ewolucję klinicznych narzędzi referencyjnych w miejscach opieki (POC), które mają na celu wspierać medyków w obliczu tych wyzwań.

W niniejszym artykule spojrzymy w przyszłość, aby zrozumieć, w jaki sposób wspomniane narzędzia mogą ewoluować, aby lepiej spełniać potrzeby zarówno klinicystów, jak i pacjentów w tym skomplikowanym środowisku. Skoncentrujemy się na dwóch kluczowych obszarach zaawansowania. Pierwszy z nich odnosi się do łatwości stosowania, drugi - wspomagania podejmowania decyzji klinicznych.

Jak wskazali Shaughnessy i Slawson w artykule BMJ, na użycie narzędzi POC przez klinicystów ma wpływ łatwość ich użycia. Co ciekawe, od czasu publikacji wspomnianego artykułu w 1997 r. znacznie wzrosła złożoność opieki zdrowotnej. Uzyskiwanie dostępu do innych elementów przepływu pracy lekarza, poruszanie się w ich obrębie i interakcja z nimi muszą, a w niektórych przypadkach już są, rozwiązane. Istnieją już narzędzia, które automatycznie otwierają narzędzia referencyjne po wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), jak np. jednokrotne logowanie (SSO). Jednak nie wszystkie instytucje wspierają SSO i niekoniecznie dostrzegają jego wartość. Poprawa dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta (PHI) przy jednoczesnym spełnieniu wymagań HIPAA to dobre rozwiązanie.

Rozwój HL7 (Health Level Seven) i SMART (Substitutable Medical Applications and Reusable Technologies) w technologii FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) to narzędzia programowe, które zostały opracowane właśnie w tym celu. Zapewniają bezpieczny, powszechne dostęp do informacji w EHR, a także stanowią otwarty i ustandaryzowany sposób wymiany danych między EHR, witrynami systemu opieki zdrowotnej i źródłami danych. Chociaż nie wszystkie EHR wspierają te technologie, a niektóre instytucje chcą uniknąć kosztów ich wdrażania, ostatnie orzeczenia wydane przez Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ostatecznie doprowadzą do tego, że będzie to obowiązkowe. Instrumenty te umożliwiają interakcję między narzędziami referencyjnymi EHR i POC w sposób zgodny ze standardami HIPAA. Wprowadzenie sztucznej inteligencji (AI) wzmocni te interakcje, przyczyniając się do płynniejszego i wydajniejszego korzystania z tych narzędzi przez medyków.

Przykładem tego, jak te technologie mogą teraz zwiększyć efektywne wykorzystanie klinicznych narzędzi referencyjnych POC, jest ich zdolność do jednoczesnego śledzenia działań lekarza na karcie pacjenta. Na przykład, jeśli klinicysta opiekuje się pacjentem z wieloma chorobami współistniejącymi i uzyskuje dostęp do informacji w EHR związanych z postępowaniem w cukrzycy za pomocą technologii HL7 i FHIR, narzędziem referencyjnym może być dostęp do informacji na temat cukrzycy w samym narzędziu, mając informacje pod ręką, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można sobie wyobrazić wykorzystanie uczenia maszynowego, aby ustalić nawyki lekarza i mieć informacje dosłownie na wyciągnięcie ręki, gdy są potrzebne, za pomocą kliknięcia myszą.

Wszystko, co technologia może zrobić, aby ułatwić dostęp do aktualnych, opartych na dowodach informacji, nie tylko poprawi opiekę nad pacjentem, ale zwiększy satysfakcję pacjentów i lekarzy. Dni nieefektywnego przełączania się między platformami technologicznymi są policzone.

Innym przykładem tego, jak te technologie przyczyniają się do efektywności klinicystów, jest wykorzystanie narzędzi referencyjnych POC do wspomagania decyzji klinicznych. Kiedy rozważa się decyzję dotyczącą postępowania z pacjentem, zwykle opiera się ona na wytycznych opartych na dowodach, które uwzględniają ryzyko wystąpienia stanu pacjenta oraz korzyści wynikające z określonej strategii diagnostycznej lub terapeutycznej. Często stosuje się kalkulatory kliniczne, które wykorzystują historyczne i obiektywne dane kliniczne pacjenta, aby pomóc w podejmowaniu decyzji. Zazwyczaj dane z karty pacjenta należy ręcznie wprowadzić do tych kalkulatorów. Aby sytuacja była jeszcze bardziej złożona, w niektórych przypadkach do wsparcia decyzji opartej na dowodach używa się więcej niż jednego kalkulatora. Należy również wziąć pod uwagę interakcję uzyskanych obliczeń. Samo korzystanie z jednego kalkulatora w miejscu opieki może być czasochłonne; nie mówiąc już o użyciu dwóch lub trzech. Nic dziwnego, że w ograniczonym czasowo środowisku, w którym pracują klinicyści, przy podejmowaniu takich decyzji można czasem iść na skróty.

Korzystając ze SMART w technologii FHIR, dane potrzebne z EHR pacjenta mogą być teraz automatycznie wprowadzane do tych kalkulatorów, co znacznie skraca czas i wysiłek lekarza oraz zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego. DynaMed Decisions wykorzystuje tę technologię, aby pomóc klinicystom w tych wysiłkach, zwiększając prawdopodobieństwo podjęcia decyzji opartych na dowodach. DynaMed Decisions zawiera również elementy, które zapewniają pomoce wizualne skierowane do pacjenta i tabele wspierające wspólne podejmowanie decyzji, praktykę, która poprawia opiekę skoncentrowaną na pacjencie i spełnia rosnącą liczbę wymagań prawnych. DynaMed Decisions tworzy nawet dokumentację wspólnego spotkania decyzyjnego. W przyszłości, po podjęciu decyzji, DynaMed Decisions przeniesie klinicystę bezpośrednio do jednostki zamawiającej EHR w celu wypisania recepty i przekazania instrukcji wypisu dotyczących wybranego leczenia lub badania diagnostycznego.

Przyszłość niesie ze sobą wiele szans, jeśli chodzi o zwiększenie użyteczności klinicznych narzędzi referencyjnych POC. Przetwarzanie języka naturalnego to kolejna technologia, która zostanie zintegrowana w celu ułatwienia wyszukiwania informacji w tych narzędziach. Kluczową funkcją tych narzędzi będzie nadal dostarczanie aktualnych, opartych na dowodach informacji. Jednak samo podanie informacji nie wystarczy. Narzędzia te muszą również pomagać klinicystom w podejmowaniu złożonych decyzji w płynny sposób w ramach zwykłego przebiegu pracy klinicysty. Wraz z eksplozją informacji wykorzystywanych w szybko zmieniającym się środowisku klinicznym, będziemy musieli nadal wykorzystywać nowe technologie, aby zmaksymalizować wysokiej jakości opiekę nad pacjentami.