Zdroje dostupné pro muzikologický výzkum se neustále rozšiřují. A s tím se ukazuje, že schopnost rychle identifikovat a vybrat to, co je pro výzkumný projekt nejvýznamnější, má zásadní význam. Naštěstí existuje jednoduchý nástroj, který je obzvláště zdatný v izolaci toho, co je pro badatele užitečné v tomto moderním prostředí.

Abstrakt je (často nedoceněný) protagonista hudebního výzkumu, který přenáší hudební myšlenky do výzkumných komunit po celém světě. Hodnotu dobře zpracovaného abstraktu lze jen těžko docenit. I ta nejpřesvědčivější a nejpropagovanější vědecká práce pravděpodobně nedokáže oslovit široké publikum, aniž by stručně sdělovala své nejdůležitější myšlenky. Akademický výzkum je obvykle výsledkem značné investice času, energie a mnoha zdrojů. Aniž bychom však jakkoli snižovali nebo odsouvali na vedlejší kolej význam samotného projektu, ať už se jedná o publikaci nebo přednášku, ve skutečnosti si více lidí přečte abstrakt, než aby četli celou práci.

"Hodnotu dobře zpracovaného abstraktu lze jen těžko docenit. I ta nejpřesvědčivější a nejpropagovanější vědecká práce pravděpodobně nedokáže oslovit široké publikum, pokud nebude obsahovat stručné vyjádření nejdůležitějších myšlenek."

Abstrakty představují velkou část práce, zejména v počátečních fázích výzkumného projektu. Jak většina hudebních vědců dobře ví, poutavý abstrakt může inspirovat a vzbudit zájem čtenářů, vede k výběru prezentací na konference, k přijetí návrhů knih vydavateli, k výběru článků do periodik a k nabídce programových poznámek k objasnění představení. Navzdory své stručnosti (spíše do značné míry díky ní) je dobře sestavený abstrakt možná účinnější než jakákoli jiná forma psaní, pokud jde o vyjádření a sdílení nejinovativnějších myšlenek jeho autora.

Kromě toho výhody, které přináší osvojení si technik a pravidel pro psaní efektivních abstraktů, dalece přesahují individuální zájem, úspěch nebo profesní rozvoj. Tato dovednost přináší hodnotu v oblasti společenského dobra, spravedlnosti, inkluze a rovnosti. Pokud je abstrakt dobře zpracován, mají jeho cenné myšlenky mnohem větší šanci, že se rozšíří a budou přínosem pro rozsáhlou, skutečně globální komunitu hudebních vědců. V globálním kontextu, kde se přístup ke spisům o hudbě v různých geografických regionech značně liší, abstrakty překonávají tato omezení. Abstrakty otevírají dveře a překonávají bariéry a jako jeden z nejúčinnějších dostupných prostředků pro stručné sdělení klíčových pojmů mají ve výzkumném a publikačním procesu zásadní a rozsáhlou úlohu.

S ohledem na tuto skutečnost jsou následující pokyny a příklady převzaty z kapitoly 15 třetího vydání knihy How to Write About Music: The RILM Manual of Style (2023), která uvádí osvědčené postupy, užitečné přístupy, jasné příklady a chybné kroky, kterých je třeba se při psaní abstraktu vyvarovat, a to z pohledu organizace, která se důsledně snaží o rovné a spravedlivé zastoupení veškeré světové hudby. Od zaměstnanců pracujících v Mezinárodním centru v New Yorku až po členy výboru, kteří se nacházejí po celém světě, je globální síť RILM odhodlána šířit hudební vědu ze všech zemí. Vzhledem k tomu, že se RILM zaměřuje na hudbu, jsou níže uvedené pokyny vhodné právě pro vědecké práce na toto téma a příbuzné obory. Je však třeba zdůraznit, že stejně jako RILM následuje obor muzikologie, který se stává stále více interdisciplinárním, budou mnohé z níže uvedených preferovaných konvencí vhodné (a dokonce vhodnější) i pro jiné oblasti umění a humanitních věd.

Další informace a možnosti nákupu e-knihy How to Write About Music: The RILM Manual of Style, Third Edition, přejděte na https://www.rilm.org/publications/publication-RilmManual/.

Abstrakt by měl vyjadřovat všechny důležité aspekty popisované práce. Nepodstatné věci by měly být vynechány, aby čtenář nebyl uveden v omyl.

Nevěnujte příliš mnoho času popisu intelektuálního pozadí předmětu; důležitější je zabývat se jeho obsahem. Pokud prezentujete nové poznatky, soustřeďte se na ně a neopakujte známá fakta. Jasně uveďte hlavní závěr nebo závěry uvedené v abstrahované položce (i když ne každý výzkum přináší konkrétní závěry). Uvedení konkrétních informací, jako jsou osobní jména, místa a názvy organizací, je vždy žádoucí, pokud o nich položka podává podstatné informace. Pokud odkazujete na rukopis, uveďte jeho současné umístění (instituce a úplné číslo regálu). Odkazujete-li na konkrétní hudební nebo vědecká díla, uveďte jejich úplné názvy. Odkazujete-li na jeden nebo více prvků díla, uveďte, kde se v delším textu nacházejí. Uveďte co nejpřesněji dobu, o které pojednává. Používáte-li neobvyklé termíny, definujte je. Pokud se zabýváte pedagogikou, uveďte, o jaký stupeň vzdělání se jedná.

Styl

Vyhněte se hovorovému nebo neformálnímu jazyku a pište v celých větách. Neuvádějte osobní názory na hodnotu abstrahovaného předmětu. Mnoho účinných abstraktů se podobá jednomu dobře tvarovanému odstavci s tematickou větou, rozvedením a závěrem. Psaní autorským hlasem (deklarativně) přináší živější abstrakt než popis autorovy práce a přispívá ke konkrétnosti.

Kontrolní seznam pro zpracovatele abstraktů

Všechny abstrakty by měly obsahovat následující údaje:

  • Křestní jména všech autorů, překladatelů, spolupracovníků a subjektů, s výjimkou velmi známých osob.
  • Úplné názvy hudebních děl v původním jazyce s indexem nebo opusovými čísly ve správném tvaru. (Názvy děl v původním jazyce však uvádějte pouze v případě, že dílo má daný název; viz bod 10.2: Obecné názvy).
  • Úplné názvy všech sdružení, spolků, interpretačních skupin, církevních těles a akademických a vládních institucí v jazyce jejich země.
  • U rukopisů umístění a číslo regálu se siglou RISM pro knihovnu.
  • Definice pojmů, které nejsou uvedeny ve standardních hudebních příručkách.
  • Úplné a správné názvy míst v příslušné historické podobě. Při odkazu na dřívější dobu doplňte v závorce současnou podobu, např. Prešpurk (nyní Bratislava).
  • Základní bibliografické údaje (místo a datum vydání) u odkazovaných publikací.

Další informace a možnosti nákupu e-knihy How to Write About Music: The RILM Manual of Style, Third Edition najdete na webových stránkách RILM.