Obor politologie se neustále mění. Neustále se objevují nové informace a poznatky, a proto je pro výzkumníky nezbytné sledovat nejnovější vývoj tohoto oboru, aby se v něm mohli orientovat. International Political Science Abstracts (IPSA Abstracts), vydávané Mezinárodní asociací politických věd, je databáze obsahující největší soubor článků a abstraktů z oblasti politických věd a příbuzných oborů, jejichž zpracovateli jsou politologové. Tyto abstrakty, které pocházejí z časopisů a periodik vydávaných po celém světě, jsou odborně shromážděny tak, aby pomohly badatelům najít nejlepší vědecké poznatky v oboru politologie. IPSA Abstracts poskytuje komunitě politologů aktuální a relevantní výzkum již více než 70 let.

Trends in International Political Science je nedávno vytvořený doplněk databáze IPSA Abstracts, který obsahuje krátké články předních politologů z celého světa, upozorňující na nejnovější výzkum v oboru. Články o trendech navazují na současnou databázi a poskytují ucelené přehledy pozoruhodných výzkumných trendů za poslední dva až čtyři roky. Trendy zkoumají aktuálně dostupné vědecké poznatky a poukazují na možnosti dalšího výzkumu. IPSA Trends se staly jedinečným a cenným zdrojem informací pro korporátní i akademické výzkumníky, neboť pomáhají koncovým uživatelům orientovat se v neustále se rozvíjejícím oboru politologie. Níže poukazujeme na tři nedávné články IPSA Trends a jejich přínos pro další výzkum v oblasti politologie.

Trends vydávají Stephen W. Sawyer (ssawyer@aup.edu) a Daniel Stockemer (daniel.stockemer@uottawa.ca).

Bezpečnostní politika a umělá inteligence: Klíčové trendy a debaty

Článek v Trends, od autora Dr. Serif Onur Bahcecik z katedry mezinárodních vztahů na Middle East Technical University, se zabývá výzkumem umělé inteligence a jejími bezpečnostními důsledky. Bahcecik v článku rozebírá současný diskurz kolem AI a diskutuje o rozdílných názorech na etickou aplikaci AI v oblasti bezpečnosti i na potenciální dopad AI na společnost jako celek. Po prozkoumání současného výzkumu AI a bezpečnosti autor navrhuje další oblasti pro kritické studium, včetně dalšího zkoumání toho, jak umělá inteligence v současnosti ovlivňuje bezpečnost v širším smyslu.

Trendy v teorii demokratické legitimity

Tento článek od Joanny Rak z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani se zabývá současnou literaturou o demokratické legitimitě a důvody, proč se nedávné útoky na demokracii staly efektivnějšími. Rak ve svém článku v Trends zkoumá, proč se tyto útoky na demokracii staly tak razantními a proč jsou mezinárodní organizace méně schopné zabránit ústupu demokracie. Rak podává přehled současných trendů a výzev v teoretizování demokratické legitimity na základě článků z oblasti mezinárodní politologie, dále komentuje rozmanité přístupy k demokratické legitimitě a její témata a v závěru naznačuje možné cesty dalšího výzkumu.

Přehled výzkumu konspiračních teorií: Definice, trendy a směry budoucího výzkumu

Tento článek, jehož autorem je Jean-Nicolas Bordeleau ze School of Political Studies na Ottawské univerzitě, se zabývá rozšířením konspiračních teorií v politickém a společenském diskurzu. Článek se zabývá současnou dostupnou literaturou o konspiračních teoriích a konspiračním myšlení, dopadem tohoto myšlení na politiku a společnost a klíčovými pojmy používanými v diskurzu kolem tohoto tendenčního tématu. V závěru Bordeleau předkládá návrhy na pokračování budoucího výzkumu a upozorňuje na oblasti, kde literatura v této neustále se měnící oblasti studia chybí.

 

IPSA Abstracts zahrnují práce z oborů politologie, politické sociologie, politické psychologie, politické komunikace, mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, lidských práv, studií konfliktů, etnických studií a příbuzných oborů. Články IPSA Trends jsou do databáze přidávány jednou za dva měsíce a zabývají se různými tématy souvisejícími s politologií. V současné době je v databázi pět článků a brzy bude publikován šestý článek. IPSA Abstracts je jedinečným celosvětovým zdrojem informací pro akademické a korporátní výzkumné pracovníky, kteří se chtějí lépe orientovat ve vědeckém výzkumu prováděném v oblasti politologie a příbuzných oborech.