Active Full-Text, Non-Open Access Journal Retail Value (USD)
Education Source Ultimate: $531,528.74
Education Source: $378,968.20
Education Research Complete: $338,622.61
Education Full Text: $39,186.13

교육 연구를 위한 가장 크고 가장 포괄적인 데이터베이스

Education Source Ultimate는 교육 학생, 연구원, 전문가 및 정책 입안자를 위해 설계된 세계 최대 규모의 가장 포괄적인 전문 연구 데이터베이스입니다.교육 연구의 범위는 모든 교육 수준에 걸쳐 있으며 교육 평가 및 교육 윤리부터 교육 기술, 읽기 쓰기 능력, 연구 방법론 등에 이르는 교육 전문 분야를 포함합니다.

Open Access(OA) 저널 포함

Education Source Ultimate에는 오픈 액세스(OA) 저널에 대한 엄격한 큐레이션 및 색인화가 포함되어 있으며, 그 결과 1,149개의 활성 글로벌 OA 저널 컬렉션이 늘어났습니다.이러한 Open Access(OA) 저널은 품질 검증 절차를 밟은 뒤, 고품질의 색인 작업 및 원문(Full Text)으로 연결까지 지원됩니다.  

참고사항: EBSCOhost 데이터베이스 및 EBSCO Discovery Service 다른 어떤 온라인 플랫폼보다 DOAJ에 대해 더 많은 추천을 생성합니다. .

교육 전문 저널 데이터베이스 - 국제 콘텐츠 비교

Active Full-Text Journals by Country/Region
호주 및 뉴질랜드
캐나다
중부 및 동부 유럽
중국, 홍콩, 대만
프랑스, 벨기에
독일, 오스트리아 및 스위스
이탈리아 및 스위스
일본
라틴 아메리카 및 카리브해
중동 및 북아프리카
네덜란드 및 플랜더스
북유럽 국가
남아시아 및 동남아시아
스페인
사하라 사막 이남 아프리카
영국 및 아일랜드
미국
호주 및 뉴질랜드: 80
캐나다: 75
중부 및 동부 유럽: 111
중국, 홍콩, 대만: 47
프랑스, 벨기에: 20
독일, 오스트리아 및 스위스: 126
이탈리아 및 스위스: 25
일본: 38
라틴 아메리카 및 카리브해: 76
중동 및 북아프리카: 201
네덜란드 및 플랜더스: 27
북유럽 국가: 30
남아시아 및 동남아시아: 84
스페인: 49
사하라 사막 이남 아프리카: 36
영국 및 아일랜드: 373
미국: 688
호주 및 뉴질랜드: 55
캐나다: 50
중부 및 동부 유럽: 54
중국, 홍콩, 대만: 16
프랑스, 벨기에: 2
독일, 오스트리아 및 스위스: 76
이탈리아 및 스위스: 7
일본: 3
라틴 아메리카 및 카리브해: 43
중동 및 북아프리카: 60
네덜란드 및 플랜더스: 8
북유럽 국가: 10
남아시아 및 동남아시아: 15
스페인: 25
사하라 사막 이남 아프리카: 9
영국 및 아일랜드: 276
미국: 497
호주 및 뉴질랜드: 28
캐나다: 23
중부 및 동부 유럽: 16
중국, 홍콩, 대만: 6
프랑스, 벨기에: 1
독일, 오스트리아 및 스위스: 52
이탈리아 및 스위스: 2
일본: 1
라틴 아메리카 및 카리브해: 11
중동 및 북아프리카: 25
네덜란드 및 플랜더스: 7
북유럽 국가: 2
남아시아 및 동남아시아: 7
스페인: 6
사하라 사막 이남 아프리카: 3
영국 및 아일랜드: 228
미국: 345
호주 및 뉴질랜드: 5
캐나다: 9
중부 및 동부 유럽: 0
중국, 홍콩, 대만: 2
프랑스, 벨기에: 1
독일, 오스트리아 및 스위스: 32
이탈리아 및 스위스: 0
일본: 1
라틴 아메리카 및 카리브해: 1
중동 및 북아프리카: 4
네덜란드 및 플랜더스: 2
북유럽 국가: 0
남아시아 및 동남아시아: 2
스페인: 2
사하라 사막 이남 아프리카: 1
영국 및 아일랜드: 40
미국: 158

Unique Full-Text Journals

Education Source Ultimate에는 Academic Search의 어떤 버전에서도 사용할 수 없는 1,596개의 활성 전문 저널이 포함되어 있습니다.

전체 텍스트 회의 논문

Education Source Ultimate에는 전문 저널 외에도 4,400개 이상의 교육 관련 컨퍼런스 논문 전문이 포함되어 있습니다.

비디오 컬렉션

Education Source Ultimate에는 실용적인 온라인 교사 교육을 제공하고 진화하는 교육 환경을 다루는 SimpleK12의 415개 비디오가 포함되어 있습니다.

다루는 주제에는 원격 학습 입문서, 가상 교실 자습서, 온라인 교육학의 모범 사례, 전자 학습 소프트웨어 검토, 온라인 환경에서 동료 관계를 육성하는 방법, 원격 학생을 위한 활동 및 시험 등이 포함됩니다.

Searchable Cited References

Education Source Ultimate에는 검색 가능한 인용 참고문헌이 포함된 1,179개의 저널이 포함되어 있습니다.

The Highest Quality Subject Indexing 

엡스코는 모든 주제 분야와 유명 해외 출판사를 아우르는 색인 전문가가 선별한 최고의 통제 어휘를 보유하고 있습니다.

또한, ESP(Enhanced Subject Precision) 매핑을 통해 정보에 대한 장벽을 허물고 자연어를 포함한 콘텐츠를 제공해 이용자에게 맞는 학술 정보를 제공합니다.   

엡스코 제공 데이터베이스는 30개 이상의 언어로 된 주제 액세스 포인트를 통해 텍스트 및 시각적 주제 탐색 및 정보 활용 능력 교육을 통해 모든 학습 유형을 지원합니다.자세히 알아보려면 동영상을 시청하세요. .

Education Source Ultimate에는 2,747개의 활성 색인 및 추상 저널이 포함되어 있습니다. 그 중 2,502개가 동료 검토를 거쳤습니다.

주제 분야

 • Adult, career, and vocational education
 • Assessment and evaluation
 • Continuing education
 • Disabilities and gifted education
 • Educational management
 • Elementary and early childhood education
 • Higher education
 • History of education
 • Information and technology
 • Language and linguistics
 • Literacy standards
 • Math education
 • Multicultural/ethnic education
 • Music education
 • Reading and communication
 • School administration
 • Science education
 • Special education
 • Teacher evaluation
 • Teachers and teacher education
 • Teaching methods
 • Urban education
Quote

Přečtěte si celou recenzi v časopise School Library Journal . Tato recenze byla poprvé publikována v časopise School Library Journal v lednu 2024 a je zveřejněna s jejich svolením.

Konferenční příspěvky v plném textu

Kromě plných textů časopisů obsahuje Education Source Ultimate více než 5 380 plných textů konferenčních příspěvků týkajících se vzdělávání.

Video obsah

Education Source Ultimate obsahuje 415 videí od SimpleK12, která poskytují praktická online školení učitelů a zabývají se vývojem vzdělávání.

Součástí obsahu jsou výukové programy pro virtuální učebny, osvědčené postupy v online pedagogice, recenze e-learningových softwarů, návody jak podpořit spolupráci v online prostředí, aktivity a zkoušky pro studenty se vzdáleným přístupem atd.

Vyhledatelné citované odkazy

Education Source Ultimate obsahuje 1 178 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Education Source Ultimate zahrnuje 2 819 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 578 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

 • Vzdělávání dospělých, kariérní a odborné vzdělávání
 • Posuzování a hodnocení
 • Celoživotní vzdělávání
 • Vzdělávání nadaných a zdravotně postižených
 • Management ve vzdělávání
 • Základní a předškolní vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Historie vzdělávání
 • Informace a technologie
 • Jazyk a lingvistika
 • Standardy gramotnosti
 • Matematické vzdělávání
 • Multikulturní/etnická výchova
 • Hudební výchova
 • Čtení a komunikace
 • Administrativa ve škole
 • Přírodovědné vzdělávání
 • Speciální vzdělávání
 • Hodnocení učitelů
 • Učitelé a vzdělávání učitelů
 • Metody výuky
 • Vzdělávání ve městech