การกดส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณรับทราบแล้วว่า EBSCO Information Services จะรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของ นโยบายความเป็นส่วนตัว, ในที่นี้รวมถึงประเภท และวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ ที่นี่.