EBSCOadmin

ด้วยการใช้งาน EBSCOadmin ผู้ดูแลระบบห้องสมุดจะสามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งานของ EBSCO ได้หลากหลายวิธี รวมทั้งปรับเปลี่ยนตัวจำกัดการสืบค้น ส่วนขยาย ตัวเลือกการพิมพ์ ตัวเลือกการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูลที่คุณถือครอง และอื่นๆ

ปรับแต่งหน้าจอการใช้งานของ EBSCO

swatches fan icon mblue

การใช้รูปภาพ หรือ branding ที่กำหนดเองของคุณในผลิตภัณฑ์ของ EBSCO

magnifying glass icon mblue

กำหนดค่าผลการสืบค้น และ การตั้งค่าการแสดงผล

world icon mblue

บริหารจัดการการตั้งค่าภาษา

lock closed icon mblue

ปรับแต่ง และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

paper two icon mblue

สร้าง และจัดการคอลเลคชั่นของคุณ

chart bar present icon mblue

รับสถิติการใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน EBSCOadmin

ปรับปรุง และ จัดการประสบการณ์การใช้งาน EBSCO

ต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน EBSCOadmin

ค้นหาตัวอย่างการใช้งาน EBSCOadmin จากเอกสารการแนะนำผู้ใช้งาน และ คำถามที่พบบ่อย