GreenFILE

GreenFILE เป็นฐานข้อมูลการวิจัยฟรีที่ครอบคลุมทุกแง่มุมในผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นคอลเล็กชันทางการศึกษา ภาครัฐ และ ความสนใจทั่วไป โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเช่น ภาวะโลกร้อน อาคารสีเขียว มลภาวะ เกษตรกรรมยั่งยืน พลังงานหมุนเวียน การรีไซเคิล และ อื่นๆ  

ทดลองใช้ตอนนี้
header icon

ภาพรวม

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

รายการเนื้อหา (Title List):
ความครอบคลุม: Excel | HTML

เนื้อหารวมถึง

  • ดัชนีและบทคัดย่อจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 1.1 ล้านรายการ
  • เอกสารฉบับเต็มแบบเปิดมากกว่า 15,800 รายการ

สาขาวิชาที่รวมถึง

  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
  • อาคารสีเขียว
  • มลพิษ
  • เกษตรกรรมยั่งยืน
  • พลังงานทดแทน
  • การรีไซเคิล

GreenFILE เป็นการเน้นย้ำความชัดเจนใน 'การมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม' ด้วยการให้ความสำคัญกับ 'ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม กับสาขาวิชาต่างๆ เช่นเกษตรกรรม การศึกษา กฎหมาย สุขภาพและ เทคโนโลยี' ฐานข้อมูลนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับสถาบันที่แวดล้อมไปด้วยศิลปะ

— Library Journal

ให้ความครอบคลุมแบบสหสาขาวิชา

GreenFILE นำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาต่างๆเช่น เกษตรกรรม การศึกษา กฎหมาย สุขภาพ และ เทคโนโลยี  

นักวิจัยสามารถเข้าถึง GreenFILE ได้ที่ www.greeninfoonline.com และลูกค้า EBSCO สามารถเพิ่มฐานข้อมูลลงในโปรไฟล์ได้โดยการเข้าสู่ EBSCO Connect.

คุณอาจสนใจ: