Odborníci z potravinářského průmyslu, výzkumní pracovníci a spotřebitelé dostávají značné množství informací o potravinách, výživě a zdraví. Články, nahrávky a názory, které jsou prezentovány jako vědecké, avšak často představují pseudovědecké poznatky, a mohou tak ovlivnit informovanost, znalosti a schopnost rozhodování.

Zásadní problém

Podle výsledků této studie tvoří dnešní práce publikované v predátorských časopisech až pětinu celosvětové vědecké produkce. To představuje téměř půl milionu článků ročně, přičemž finanční výdaje spojené s těmito články se odhadují na 75-100 milionů dolarů ročně.

Výzkum publikovaný v těchto titulech pravděpodobně neprošel důkladným recenzním řízením. A přestože se nemusí nutně jednat o pseudovědu, není zde zajištěna žádná kontrola důvěryhodnosti provedeného výzkumu nebo vyvozených závěrů.

Výsledkem je, že prostřednictvím predátorských časopisů se každý čtenář nebo výzkumník může online dostat k informacím pochybné kvality. Bez ochranných prvků, které jsou součástí tradičních modelů vědeckého publikování, jako je recenzní řízení, je velmi obtížné určit, který výzkum je důvěryhodný a který nikoli.

Predátorské časopisy tak mohou být zdrojem falešné vědy, šířit v akademické obci dezinformace a potenciálně podkopávat důvěru veřejnosti v publikovaný výzkum.

Je to obrovský a bohužel endemický problém v dnešním světě vědecké komunikace,“ tvrdí Carol Hollier, která dříve působila jako Senior Information Literacy and Outreach Manager v IFIS Publishing.

Sdílení postřehů k tomu, jak se vyhnout pseudovědě

Hollier, nyní referenční a osvětová knihovnice pro vědu na Univerzitě v Iowě, diskutovala o tom, jak se mohou výzkumní pracovníci a studenti v potravinářském průmyslu vyvarovat pseudovědy. Diskuze proběhla na webináři, který EBSCO pořádalo společně s IFIS na začátku tohoto roku.

Prvním krokem je pochopení problému.

Jeffrey Beale, knihovník z Coloradské univerzity, jako první použil termín „predátorské časopisy“. Jedná se o fenomén, který se uchytil v souvislosti se změnou v prostředí akademického publikování, kterou přinesl vzestup obsahu v režimu otevřeného přístupu.

V roce 2022 napsal Simon Linacre knihu s názvem The Predator Effect. Predátorské časopisy definoval jako „klamavé a často falešné, které se tváří jako legitimní recenzované časopisy a ovlivňují akademické subjekty tím, že využívají modelu otevřeného přístupu a zároveň používají klamavé taktiky k publikování článků“.

Přestože existuje mnoho časopisů s otevřeným přístupem, které nejsou predátorské, Hollier vysvětlila, že predátorské časopisy „prosperují na některých slabých místech, která se objevila díky přechodu od vydávání tištěných časopisů k prostředí s otevřeným přístupem“.

Predátorské časopisy mohou být také nazývány pseudočasopisy, falešné časopisy, podvodné časopisy nebo skořápkové časopisy. A tento problém se neomezuje pouze na časopisy. Souběžně s tím na trhu vědeckých informací vznikají predátorské konference, predátorské knihy a predátorské repozitáře, vysvětlila Hollier.

Jak predátorské časopisy zneužívají otevřený přístup?

V tradičních modelech publikování si obvykle buď knihovna předplatí časopis, nebo si jednotlivec zaplatí za přístup k článku.

Otevřený přístup toto převrátil naruby. Ačkoli existují různé modely, obvykle autor (autoři), instituce nebo financující orgán platí časopisu poplatek, jakmile je článek přijat a následně projde recenzním řízením. Po zveřejnění je článek volně k dispozici všem - výzkumným pracovníkům, studentům, spotřebitelům, novinářům i širší potravinářské a zdravotnické sféře.

Vydavatelé predátorských časopisů se na tomto systému přiživují a přijímají články bez větší redakční kontroly, aby od autorů vybrali poplatky za publikování.

Oddělování faktů od fikce

Šest klíčových prvků pomáhá výzkumným pracovníkům a studentům rozpoznat predátorský časopis. Ačkoli jediný ukazatel nemusí potvrdit dezinformaci nebo podvod, je třeba dalšího zkoumání před tím, než publikace uvedete ve svém výzkumu.

  • Recenze

Pokud časopis uvádí, že nabízí odborné recenze, aniž by doložil, jakým způsobem vybírá nebo prověřuje publikace, může to být důvod k obavám. Predátorské časopisy také často nabízejí krátké lhůty pro vypracování recenzního posudku, obvykle kratší než týden, nebo zrychlené služby, které vyžadují větší poplatek, aby nalákaly k podání příspěvku.

  • Redakční rady

Predátorské časopisy mohou ve svých redakčních radách uvádět osoby bez jejich souhlasu. Pátrání po konkrétním členovi může být bezvýsledné, protože není spojen s vazbami uvedenými v záznamech v jejich redakčních radách. Vydavatelé různých časopisů mohou uvádět jména jednotlivců v redakčních radách s více tituly a příspěvky. Při podrobnějším zkoumání se může ukázat, že se ani nejedná o pracovníky ve stejné oblasti výzkumu.

  • Afiliace

Prohlašování nebo naznačování, že jsou spojeni s renomovanými institucemi a organizacemi bez jejich vědomí nebo souhlasu, je dalším varovným signálem, který naznačuje, že časopis může být klamavý a má za cíl uvést v omyl.

  • Indexovací databáze

Predátorské časopisy mohou uvádětt, že jsou indexovány v důvěryhodných indexech časopisů, tím, že si dají podobný název jako legitimní časopis. Cílem tohoto falešného tvrzení je oklamat uživatele a přesvědčit je, že se jedná o legitimní časopis.

  • Tvrzení o impakt faktoru

Tvrzení o vysokých impakt faktorech jsou charakteristickým znakem, který predátorské časopisy používají k naznačení své legitimity. Tuto lež lze snadno odhalit, protože existuje pouze jeden legitimní „impakt faktor“: Journal Impact Factor (JIF) společnosti Clarivate Analytics.

  • Zkontrolujte umístění

Predátorské časopisy často neuvádějí adresu. Pokud tak učiní, často se jedná o Spojené státy nebo Velkou Británii. Osoby uvedené na webových stránkách časopisu však často uvádějí jiná místa. Pokud uvádějí poštovní směrovací čísla nebo PSČ, vyhledejte je v Mapách Google a zkontrolujte jejich autenticitu.

Rozpoznání pseudovědy

Ačkoli jsou tyto prvky užitečné, Hollier vysvětluje, že výzkumní pracovníci a studenti nemohou vycházet pouze z jedné vlastnosti, aby zjistili, zda je časopis predátorský, či nikoli. Místo toho je třeba zvážit rovnováhu jednotlivých prvků, které pomohou určit, zda je časopis podezřelý a zda je třeba se mu vyhnout.

Výzkumní pracovníci a studenti mohou zajistit, že predátorské časopisy a články ze svého výzkumu vyloučí, a to tak, že budou při vyhledávání vědecké literatury z oblasti potravinářství a výživy používat důvěryhodné zdroje, jako je databáze FSTA nebo FSTA with Full Text.

Tým potravinářských vědců z vydavatelství IFIS Publishing, které vydává FSTA, je odborníkem na hodnocení obsahu predátorského obsahu. Každý časopis zařazený do databáze FSTA prošel pečlivým 60bodovým kontrolním seznamem, což znamená, že vám přinášíme zlatý standard vědy, kterému můžete důvěřovat.

Jak si můžete být jisti, že to, co čtete, je legitimní zdroj vědeckých informací?

Podívejte se na webinář, kde se zabýváme predátorskými publikačními praktikami a poskytneme vám tipy, jak rozpoznat predátorské časopisy a falešnou vědu.