Kolekce e-knih nakladatelství Karolinum v EBSCOhost Collection Manager (ECM) obsahuje téměř 900 publikací. Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se především na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Některé ediční projekty zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance.

Za dobu své existence Karolinum vydalo na 5500 publikací. Jeho organizační struktura se mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním souladu s edukačními a vědeckými aktivitami univerzity. Samozřejmostí je kvalitní typografie a vysoká polygrafická úroveň publikací. Učební texty jsou často vyhledávány studenty dalších českých i slovenských vysokých škol, vědecké publikace oslovují širší čtenářskou obec. Zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z lékařských oborů a dějin umění nalezly kladnou odezvu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nakladatelství Karolinum spolupracuje se soukromými odbornými knihkupci, archivy, knihovnami a dalšími kulturními pracovišti v České republice a v zahraničí.

Rádi bychom se s Vámi podělili o několik knižních tipů pocházející z tohoto nakladatelství.

1. Modernita a holocaust – Zygmunt Bauman

"(...) Kniha sociologa Zygmunta Baumana Modernita a holocaust je výjimečná tím, s jakou jasnozřivostí prořezává falešnou clonu této ideologie holocaustu. Holocaust pro autora není primárně vyústěním věčné nenávisti k Židům (i když bez tradice evropského antisemitismu by se neobešel) ani úpadkem osvícenského věku do iracionálního barbarství. Spíše než úchylku z modernity představuje pro Baumana naplnění jedné z jejích latentních možností. Ta je dána procesem racionalizace, který je od dob Maxe Webera považován za hlavní charakteristiku moderní doby."

Pavel Barša (Lidové noviny, 16. 10. 2004)

2. Obyčejné neřesti – Judith N. Shklarová

"Jako průřezová sonda do proměn evropské mentality tak kniha může být pro odborné zájemce přínosná. Jako návod, jak se chovat ve světě současném, by snad mohla být užitečná také, ale její jazyk je na to poněkud starosvětský. Autorčina realističnost by přitom zřejmě nebyla na škodu: „Všichni se někdy chováme přehlíživě a jsme ostatními na oplátku ignorováni v důsledku plurality našich rolí a zájmových skupin."

Jan Lukavec (iLiteratura.cz, 9. 10. 2023)

"Shklarová v pěti oddílech postupně analyzuje právě krutost, pokrytectví, snobství, proradnost a misantropii. Činí tak za pomoci literárních a filozofických děl, ale i vhledů do politiky evropské a samozřejmě americké. Hodnotově jsou Obyčejné neřesti obranou liberalismu, který je ohrožován relativismem a lhostejností."

Josef Chuchma (ČT Art, 16. 11. 2023)

3. Dílo 9 – Karel Šiktanc

Devátým svazkem se uzavírá Dílo Karla Šiktance. Jeho uspořádání a postupné vydání před více než dvaceti lety iniciovalo a básníkovi nabídlo Nakladatelství Karolinum. Závěrečný svazek zahrnuje texty vzniklé v letech 2014–2019, vydané nejprve v jednotlivých sbírkách a nyní shromážděné v knize Dílo 9. Svazek obsahuje sbírky Na Knížecí (Pražská preludia), Horniny, Ubírati se, Opovážení a je doplněn devíti básněmi z let 2020–2021 v oddílu Z pozůstalosti. Celek završuje příloha sestavená z reprodukcí originálních strojopisů i rukopisů posledních básní.

4. Ne-lidská fotografie – Joanna Zylinska

Ne-lidská fotografie hledá koncepční rámec pro takové pochopení obrazových médií, jejich vizuality a percepce, jaké odpovídá situaci, kde člověk nefiguruje jako objekt, aktér ani adresát. V tomto ohledu jsou totiž klasické teorie fotografie, které se zaměřují na indexikalitu nebo pěstují konvenční narativ člověk versus stroj, už bez užitku. Zylinska proto přesouvá pozornost na ne-reprezentativní aspekty fotografické tvorby. S jejich pomocí představuje fotografii jako životodárnou sílu, formativní životní činnost i médium, které má moc adekvátně reagovat na mezní situaci, v níž se lidstvo a tato planeta ocitají.

Registrovat se do EBSCOhost Collection Manager můžete zde. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat svého regionálního zástupce EBSCO nebo nám dejte vědět přes kontaktní formulář.

Více o dalších českých vydavatelích v ECM se dozvíte v tomto článku.