EBSCO is Open for Research

Tamir Borensztajn, wiceprezes ds. strategii SaaS, omawia zaangażowanie firmy EBSCO na rzecz otwartości.