EBSCO’s Open Access to Trustworthy Information

เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าถึงเนื้อหาแบบเปิดของ EBSCO และการใช้กระบวนการดูแลจัดการที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ของคุณกำลังเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลาย และน่าเชื่อถือ