Biotechnology Source™

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Biotechnology Source โปรดเข้าสู่: ebscohost.com/corporate-research/biotechnology-source.

Biotechnology Source จาก EBSCO เชื่อมต่อนักวิจัยกับวารสารฉบับเต็มหลายพันฉบับสำหรับงานวิจัยด้านเภสัชกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ