ABC-CLIO Databases

นำเสนอโดยผู้ให้บริการเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ชั้นนำ, ชุดฐานข้อมูล ABC-CLIO ประกอบด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 16 รายการ และฐานข้อมูลตามหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงทักษะการสอบถามของนักเรียน และเพื่อเพิ่มความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ประเด็นร่วมสมัย และวัฒนธรรมทั่วโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของฐานข้อมูล ABC-CLIO

ฐานข้อมูล ABC-CLIO ประกอบไปด้วยเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดระเบียบที่ใช้งานง่าย และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ รวมกันเพื่อสร้างความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักเรียน

ฐานข้อมูล ABC-CLIO ถูกจัดเป็นศูนย์รวมหัวข้อที่ได้รับการดูแล ที่ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสังคมศึกษา ศูนย์รวมหัวข้อที่กล่าวถึงนี้เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยแหล่งข้อมูลสามประเภท ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวม อันได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และแหล่งข้อมูลหลัก/แหล่งข้อมูลรอง

 • Thoughtful Topic Centers-สะท้อนถึงแนวทางการวิจัยในการจัดการหัวข้อ และหัวข้อย่อยโดยทีมนักวิชาการ ผู้สอน และบรรณารักษ์ โดยบทความและรายการทั้งหมดนำเสนอการบอกเล่าอันสมดุลของวิชาสังคมศึกษา
 • Inquiry Learning Model - โครงสร้างที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บรรณารักษ์และผู้สอนมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนสามารถแสวงหาคำตอบ สืบค้นความหมาย และสร้างความเข้าใจที่แท้จริงในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้
 • Constant Updates - ในทุกฐานข้อมูล, ทีมบรรณาธิการเฉพาะที่เป็นนักประวัติศาสตร์และนักการศึกษา จะมีการทำการอัพเดตรายการทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่ถูกต้องและตรงประเด็นได้
 • Intuitive Search - ความสามารถในการสืบค้นขั้นสูง และหน้าโฮมเพจที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสืบค้นและการเรียกดู โดยทำให้สามารถสืบค้นเนื้อหาตามหัวข้อ ตามช่วงเวลา ตามคำสำคัญ ธีม และประเภททรัพยากร
 • Primary Sources - ฐานข้อมูลแต่ละฐานในห้องสมุดมีแหล่งที่เป็นข้อมูลหลักและแหล่งทุติยภูมิ รวมทั้งรายการแหล่งข้อมูลหลักที่มุ่งเน้น ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ในการสร้างความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ตามเชิงประจักษ์
 • Video Learning Modules - วิดีโอมากกว่า 1,800 คอร์สจาก American Government, American History, World History: Ancient and Medieval Eras, and World History: The Modern Era databases ช่วยเป็นบริบทแก่นักเรียนเพื่อให้พวกเขาสำรวจแนวคิดใหม่ๆได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ประโยชน์สำหรับผู้สอน

 • Literacy Strategies - สอนการวิจัยเชิงโต้ตอบ และเครื่องมือสนับสนุนบรรณารักษ์ และครูผู้สอน โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างทักษะการรู้หนังสือของนักศึกษา โดยแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เช่นวิธีการเขียนรายงานการวิจัย วิธีการส่งและเตรียมคำพูด และวิธีการโต้แย้งที่น่าสนใจ  
 • Customizable Instruction - เครื่องมือรายการวิจัยที่ช่วยให้ผู้สอนสร้างรายการบทความ เรียงความ และแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งรองที่กำหนดได้เอง เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน และมอบหมายให้กับนักเรียน
 • Instructional Adaptability - แหล่งข้อมูลสนับสนุนครูและนักเรียนในโหมดการเรียนการสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนแบบ flipped หรือ blended สภาพแวดล้อมแบบ 1: 1 หรือกลุ่มย่อย การบรรยายหรือการค้นคว้าอิสระ มาพร้อมกับฟังก์ชันสำหรับแท็บเล็ต/มือถืออย่างเต็มรูปแบบ
 • Integration Support - History Hub ซึ่งเป็นไซต์ที่สนับสนุนหลักสูตรสำหรับผู้สอน โดยจัดหาคำแนะนำที่กำหนดได้เอง และเครื่องมือจัดแนวหลักสูตรสำหรับการวางแผนและจัดโครงสร้างบทเรียน รวมถึงวิดีโอแนะนำสำหรับการสนับสนุนการฝึกอบรม
 • Standards Alignment - การจัดทรัพยากรทั้งหมดให้สอดคล้องกับตำราเรียนหรือระดับชาติ ระดับรัฐ หรือมาตรฐานหลักทั่วไป สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรสำหรับครู และจัดให้บรรณารักษ์มีกรอบในการเสริมสร้างเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน

ประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา

 • Citations - เครื่องมือการอ้างอิง แสดงให้นักเรียนเห็นถึงรูปแบบการอ้างอิงที่พบบ่อยที่สุดสามรูปแบบสำหรับบทความอ้างอิง: MLA, Chicago และ APA นักเรียนยังสามารถส่งออกรายการไปยังผู้สร้างการอ้างอิง EasyBib หรือ RefWorks ได้
 • Formative Assessment - แบบทดสอบการประเมินตนเอง ช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่สำคัญ นำนักเรียนไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อทบทวนเมื่อคำถามต่างๆได้รับคำตอบไม่ถูกต้อง และอนุญาตให้นักเรียนแบ่งปันผลลัพธ์ได้
 • High-Level Analysis - คุณลักษณะ CLIOview ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของAmerican Government, U.S. Geography, World Geography, World at War, World Religions และ American Mosaic databases เปิดโอกาสให้นักเรียนทำการเปรียบเทียบทางประชากรระหว่างรัฐ ประเทศ ศาสนา และอื่นๆ
 • Exporting and Sharing Options - นอกจากอีเมล และฟังก์ชันการพิมพ์ฉบับเต็มแล้ว ยังมีตัวเลือกในการส่งออกเนื้อหาไปยัง Google Drive และ Dropbox ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างครูและบรรณารักษ์ อีกทั้งยังทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลกับนักเรียน
 • Differentiated Learning - เครื่องมือแปลงข้อความเป็นคำพูด โดยจะแปลงทรัพยากรทั้งหมดให้เป็นการอ่านออกเสียง สำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือได้ต่ำกว่าระดับชั้น หรือผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการฟัง เครื่องมือแปลภาษานำเสนอการแปลทรัพยากรทั้งหมดเป็น 10 ภาษา

 

พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ABC-CLIO Solutions แล้วหรือยัง?