ฐานข้อมูลบรรณานุกรมระดับพรีเมียร์ที่อุทิศให้กับการศึกษาด้านสาธารณสุข

Global Health คือฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และการจัดทำดัชนีเฉพาะด้านเฉพาะด้านการสาธารณสุข ซึ่งให้ภาพรวมของการวิจัยทางการแพทย์ และ สุขภาพระหว่างประเทศ โดยรวบรวมวรรณกรรมที่สำคัญซึ่งไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลอื่น เป็นการนำเสนอมุมมองระดับโลกแก่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

วรรณกรรมในฐานข้อมูลนี้ได้รับการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพื่อรวมเนื้อหาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหามีการกำกับดูแลโดย international editorial advisory board.Global Health ครอบคลุมวารสารมากมาย เช่น:

 • BMA (British Medical Association)
 • Evidence-Based Practice for Public Health (Lamar Soutter Library, Massachusetts)
 • Core Public Health Journals Project (US Medical Library Association)
 • World Public Health Association

สาขาวิชาที่รวมถึง:

 • ชีวการแพทย์ ชีววิทยาศาสตร์
 • โรคเรื้อรัง
 • การวินิจฉัย และ การบำบัดโรค
 • สิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัย
 • ระบาดวิทยา และ ชีวสถิติ
 • การส่งเสริมสุขภาพ
 • ระบบสุขภาพ
 • โรคติดเชื้อ และ ปรสิตวิทยา
 • โภชนาการ
 • สาธารณสุข
 • ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
 • สุขภาพในพื้นที่เขตร้อน และ นานาชาติ