Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงหลายล้านรายการ Applied Science & Technology Index Retrospective เป็นดัชนีที่ครอบคลุมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการค้นพบระหว่างปีค.ศ. 1913 คนถึงปี ค.ศ. 1983 การจัดทำดัชนี และการอ้างอิง รวมถึงบทวิจารณ์หนังสือและไฟล์สมบูรณ์ของ Industrial Arts Index (1913-1957)  

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

Archive

รายการเนื้อหา (Title List):
ความครอบคลุม: Excel | HTML

เนื้อหารวมถึง:

 • วารสารที่มีการจัดทำดัชนีมากกว่า 1,400 รายการ
 • การอ้างอิงบทความมากกว่า 3 ล้านรายการ
 • ไฟล์ที่สมบูรณ์ของ Industrial Arts Index (1913 - 1957)

สาขาวิชาที่รวมถึง:

 • สวนศาสตร์
 • วิชาการบิน
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • บรรยากาศศาสตร์
 • วิศวกรรมยานยนต์
 • วิศวกรรมเคมี
 • การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรม และวัสดุชีวการแพทย์
 • ทรัพยากรพลังงาน และการวิจัย
 • ธรณีวิทยา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมนิวเคลียร์
 • ปิโตรเลียมและก๊าซ
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์อวกาศ
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้า
 • การขนส่ง

หัวเรื่องอันเป็นประวัติศาสตร์

Applied Science & Technology Index Retrospective มีทั้งหัวเรื่องในอดีต และหัวเรื่องที่อัพเดตใหม่เพื่อให้มั่นใจว่านักวิจัยที่ใช้งาน สามารถสืบค้นได้ทั้งคำเก่าและใหม่ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมดในหัวเรื่องนั้นๆ หัวเรื่องดั้งเดิมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจัดกรอบไว้

คุณอาจสนใจ: