ห้องสมุด และ วิทยาการสารสนเทศ

ฐานข้อมูลการวิจัย

Library Literature & Information Science Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Library Literature & Information Science Full Text คือฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารเกี่ยวกับห้องสมุด และ สารสนเทศศาสตร์ที่จำเป็น ประกอบด้วยเนื้อหาฉบับเต็ม การจัดทำดัชนีและสาระสังเขปสำหรับวารสารซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษ์ศาสตร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกประเภท และ การจัดทำรายการต่างๆ

Library Literature & Information Science Index

Library Literature & Information Science Index คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมวารสารเกี่ยวกับห้องสมุด และ สารสนเทศศาสตร์ที่จำเป็น มีการจัดทำดัชนีวารสารหลายร้อยฉบับ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษ์ศาสตร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกประเภท และ การจัดทำรายการต่างๆ

Library, Information Science and Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) คือฐานข้อมูลงานวิจัยฟรีสำหรับการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ และ ด้านสารสนเทศ LISTA มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อสำหรับวารสารสำคัญหนังสือ และรายงานการวิจัย หลายร้อยรายการ มันคือความตั้งใจของ EBSCO ที่จะทำให้ทรัพยากรนี้เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Library, Information Science & Technology Abstracts(Lista) with Full Text คือฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาฉบับเต็ม การจัดทำดัชนี และสาระสังเขปสำหรับวารสารซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษ์ศาสตร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกประเภท การจัดทำรายการ และการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ

คลังข้อมูลดิจิตอลเชิงประวัติศาสตร์

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983 คือดัชนีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาของห้องสมุดเกือบ 80 ปี ในที่นี้รวมถึงการอ้างอิงหลายพันรายการที่ครอบคลุมถึงนวัตกรรม สิ่งที่มีการโต้เถียง และผู้คนที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างห้องสมุดสมัยใหม่