สาขาวิชาที่รวมถึง

  • การวิจัยการเกษตร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • พันธุศาสตร์
  • ศาสตร์พืชสวน
  • สรีรวิทยา
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • การจัดการสัตว์ป่า