แหล่งข้อมูลฉบับเต็มที่สำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประยุกต์

CAB Abstracts with Full Text ให้ความครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่:

  • การเกษตร
  • สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สุขภาพของมนุษย์
  • จุลชีววิทยา
  • โภชนาการ
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์

มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันของ CAB Abstracts with Full Text คือ 529,578.20 ดอลลาร์สหรัฐ.

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Central & Eastern Europe
ตะวันออกไกล
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Sub-Saharan Africa
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
ยุโรปตะวันตก
Australia & New Zealand: 10
Central & Eastern Europe: 196
ตะวันออกไกล : 202
Latin America & the Caribbean: 121
Middle East & North Africa: 139
Sub-Saharan Africa: 25
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา : 100
ยุโรปตะวันตก : 486

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

CAB Abstracts with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 1,006 รายการ ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

เกี่ยวกับ CABI

CAB Abstracts จัดทำโดย CABI ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนโดยการให้ข้อมูล และการใช้ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม