บทคัดย่อสำหรับ Old Testament Studies

Old Testament Abstracts Online ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงโบราณวัตถุ โบราณคดี เทววิทยาในพระคัมภีร์ไบเบิล และปรัชญา ซึ่งทำให้ฐานข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำการวิจัยในสาขาศาสนา และเทววิทยา

บทคัดย่อทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องคำนึงถึงภาษาของงานต้นฉบับ ความครอบคลุมย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1975