วารสารด้านทันตกรรม และวิทยาศาสตร์ช่องปากที่ได้รับความนิยมสูง

Dentistry & Oral Sciences Source นำเสนอวารสารฉบับเต็มที่สำคัญมากมายหลายฉบับโดยไม่มีความล่าช้าของข้อมูล ฐานข้อมูลเฉพาะนี้ประกอบด้วยข้อมูลฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันจำนวนมาก ซึ่งไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล EBSCO อื่นๆ

ครอบคลุมชื่อเรื่องอันดับต้นๆ ในสาขาวิชานี้, ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยข้อความฉบับเต็ม การจัดทำดัชนี และ บทคัดย่อสำหรับวารสาร หนังสือ เอกสาร นิตยสาร และ วารสารทางการค้าหลายร้อยฉบับ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังผลงานต้นฉบับที่เป็นฉบับเต็มจำนวนมาก

สาขาวิชาที่รวมถึง:

 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
 • วิสัญญีทันตกรรม
 • ทันตสาธารณสุข
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • นิติทันตกรรม
 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • พยาธิวิทยาช่องปาก ใบหน้า และ ขากรรไกร
 • รังสีวิทยาช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล
 • ศัลยกรรมช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล
 • ทันตกรรมจัดฟัน และ ออร์โธปิดิกส์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรมประดิษฐ์