ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มทางด้านเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่า

EconLit with Full Text เป็นคู่ฐานข้อมูลฉบับเต็มกับ EconLit, ดัชนีที่เชื่อถือได้ของ the American Economic Association สำหรับวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์

นอกเหนือจากบันทึก 1.5 ล้านรายการที่มีอยู่ใน Econlit, ฐานข้อมูลนี้ยังมีเนื้อหาครบถ้วนจากวารสารต้านเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ มูลค่าขายปลีกวารสารการเข้าถึงแบบไม่เปิด (USD) ที่ใช้งานอยู่ ข้อความเต็ม อยู่ที่ 266,785.63 ดอลลาร์

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

EconLit พร้อมข้อความฉบับเต็มประกอบด้วยวารสารฉบับเต็ม 444 ฉบับที่ไม่มีอยู่ใน Academic Search เวอร์ชันใดๆ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

EconLit with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 332 รายการ

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ตลาดทุน
 • การศึกษาประเทศ
 • เศรษฐมิติ
 • การพยากรณ์เศรษฐกิจ
 • ระบบเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 • ระเบียบราชการ
 • ประวัติศาสตร์ทางความคิดในด้านเศรษฐกิจ
 • องค์กรอุตสาหกรรม
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์แรงงาน และประชากร
 • กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีการเงิน
 • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
 • เศรษฐศาสตร์ชนบท
 • เศรษฐศาสตร์ในเมือง