มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Sociology Source Ultimate: $390,427.68
SocINDEX with Full Text: $327,645.55

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

SocINDEX with Full Text ประกอบด้วยการดูแลจัดการ และการจัดทำดัชนีวารสารแบบเปิด (OA) ที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 811 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มด้านสังคมวิทยา — เปรียบเทียบเนื้อหาระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 31
Canada: 47
Central & Eastern Europe: 127
China, Hong Kong & Taiwan: 14
France, French Belgium & Romandy: 27
Germany, Austria & German Switzerland: 151
Italy & Italian Switzerland: 33
Japan: 15
Korea: 4
Latin America & the Caribbean: 87
Middle East & North Africa: 80
Netherlands & Flanders: 29
Nordic Countries: 20
Portugal: 9
South Asia & Southeast Asia: 66
Spain: 45
Sub-Saharan Africa: 22
United Kingdom & Ireland: 280
United States: 214
Australia & New Zealand: 9
Canada: 19
Central & Eastern Europe: 53
China, Hong Kong & Taiwan: 3
France, French Belgium & Romandy: 8
Germany, Austria & German Switzerland: 55
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 26
Middle East & North Africa: 14
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 5
Portugal: 4
South Asia & Southeast Asia: 19
Spain: 7
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 223
United States: 104

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

SocINDEX พร้อมข้อความฉบับเต็มประกอบด้วยวารสาร 899 ฉบับพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาธรรมชาติ

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

SocINDEX with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 3,003 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 2,965 รายการจากที่ได้กล่าวไป