ครอบคลุมทุกแง่มุมของการดูแลสุขภาพสัตว์

Veterinary Source ให้การเข้าถึงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน การควบคุม การวินิจฉัย การรักษาโรค และการบาดเจ็บต่างๆของสัตว์ ฐานข้อมูลนี้ ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ทุกด้าน ได้แก่:

  • พยาธิวิทยา และปรสิตวิทยาของสัตว์
  • การดูแล และการปฏิบัติทางการแพทย์ทางสัตวแพทย์
  • กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
  • การดูแลสัตว์ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
  • โภชนาการ
  • การวินิจฉัย
  • การสืบพันธุ์ และการเพาะพันธุ์สัตว์

มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดของฐานข้อมูล Veterinary Source คือ 46,764.18 ดอลลาร์ .

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
อเมริกา
Central & Eastern Europe
ตะวันออกไกล
Middle East & North Africa
Sub-Saharan Africa
ยุโรปตะวันตก
อเมริกา : 58
Central & Eastern Europe: 54
ตะวันออกไกล : 48
Middle East & North Africa: 51
Sub-Saharan Africa: 12
ยุโรปตะวันตก : 81

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Veterinary Source ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 256 รายการ ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search